Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /customers/c/c/2/ppmc.dk/httpd.www/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 97 Vedtægter – Pink Panther MC

Vedtægter

love for Pink Panther MC

§1:
Klubben navn er Pink Panther MC.
Klubben er stiftet d 12 jan 1974.
Klubbens adresse er Pink Panther MC, Borupvej 57, Borup, 3320 Skævinge.

§2:
Klubben formål er at samle motorcykelinteresserede, samt at gavne motorcyklismen på bedste måde.

§3:
Som aktivt medlem kan være alle, som har en motorcykel, samt kan fremvise et kørekort til denne.
Klubben optager også passive medlemmer. Medlemsaspiranter skal komme regelmæssigt i klubben, og kan på førstkommende
medlemsmøde – som afholdes 4 gange årligt – give besked om, at prøvemedlemskab af Pink Panther ønskes. Passive og aktive medlemsaspiranter ligestilles vedrørende optagelsesprocedure. Ved næstkommende medlemsmøde kan et flertal af de fremmødte medlemmer
bestemme om den aktive eller den passive person kan godkendes til optagelse som PP medlem, eller beslutningen skal udskydes til næste medlemsmøde. Ved indmeldelse i klubben betales et gebyr der dækker 1 måneds kontingent – Skuldermærke – samt medlemskabet af DMC.

Alle ind og udmeldinger skal foregå gennem Kasseren.

Denne fører følgende til protokols!
(1) Navn, og bopæls adresse.
(2) Fødselsdato/år.
(3) Kontrol af førerbevis.
(4) Udlevering af 1 stk. skuldermærke.
(5) Udlevering af Rygmærke (hvis ønskes). Pris 250 kr.
(6) Udlevering af klubnøgle (hvis ønskes). Pris 250 kr.
—————————————————————————————–
Det nye medlem Kvitterer for modtagelsen af effekterne. Og erklærer sig med sin underskrift villig til at afleverer Rygmærke og nøgle ved udmelding af klubben. Ved udmeldelse, får medlemmet refunderet det indbetalte beløb… Minus kontingent restance..

§4:
Klubben kan udnævne personer som æresmedlemmer pga. et fantastisk stykke arbejde for klubben gennem en lang årrække eller lignende bevæggrunde.
Bestyrelsen træffer i samråd med medlemmerne denne beslutning.

§5:
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt i første kvartal.

Medlemmerne skal indkaldes med mindst 30 dages varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Ikke indkomne forslag kan tages op på eventuelt sidst på generalforsamlingen. Afstemning vedrørende valg til bestyrelsen kan foretages skriftligt. Lovændringer og andre afstemninger kan foretages skriftligt, såfremt et medlem ønsker dette. Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget er dog lovændringer der kræver 2/3 flertal, samt ophævelse af klubben der kræver 3/4 flertal. Kun aktive medlemmer har stemmeret, ved personlig fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde antal.

§6:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne ønsker dette – med angivelse af det ønskede spørgsmål. Der indkaldes som til ordinær generalforsamling.

§7:
Klubbens daglige ledelse består af 5 medlemmer og højst 3 suppleanter. Bestyrelsen vælges blandt de opstillede aktive medlemmer. Formanden og kasseren vælges på generalforsamlingen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal og Kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.

§8:
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller mindst 4 gange om året. Sekretæren afgiver skriftligt referat senest 14 dage efter afholdt styrelsesmøder, således at det er medlemmerne i hænde senest inden medlemsmøder og generalforsamlinger.

§9:
Eksklusion af medlemmer kan ske på generalforsamlingen, eller i tilfælde hvor andre tvister opstår i samråd med medlemmerne på medlemsmøder. Afgørelse om eksklusion træffes med skriftlig afstemning og ved simpelt flertal. Beslutningen træder i kraft umiddelbart derefter. Medlemmer kan også ekskluderes grundet kontingentrestance. Kontingentrestancen må ikke overstige 3 måneder – og det skal af formanden tilkendegives for medlemmet, før disse måneder er gået, om den snarlige eksklusion. Eksklusion af medlemmer grundet kontingentrestance, kan kun ske efter 1 skriftlig henvendelse fra formanden. Ved genindmeldelse betales indmeldelsesgebyr samt restancen. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret ved generalforsamlingen samt ved medlemsmøder.

§10:
Der er pr 15 03 2006 indført rygepolitik, således at der ikke må ryges indendørs i klubhuset.

§11:
Til dækning af klubbens udgifter betales et månedligt kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.

§12:
Klubbens rygmærke må kun bruges af klubbens medlemmer. Passive medlemmer der ønsker at anvende klubbens rygmærke betaler samme kontingent som aktive medlemmer. Passive medlemmer bliver automatisk og uden prøvetid overført til aktiv status, når betingelserne for aktiv status er opfyldt. Rygmærket skal afleveres ved udmeldelse og det tidligere medlem får refunderet købsprisen.

§13:
Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn. Denne ret haves også af eks. revisor.

§14:
Referat af generalforsamlingen udfærdiges til aktive og passive medlemmer senest en måned efter afholdt generalforsamling. Ændrede love for klubben medsendes altid referatet. Forinden afsendelsen af referatet og reviderede klublove, skal disse godkendes af bestyrelsen.

Revideret og godkendt af generalforsamlingen tirsdag, den 28. januar 2014